frchito

EUKARISTIYA: TANDA, TUNAY, TOTOO!

In Uncategorized on Hunyo 6, 2015 at 15:28

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Katawan at Dugo ni Kristo – Taon B

Junio 7, 2015Corpus Christi_tg

TANDA. TUNAY. TOTOO

Uso ngayon ang mga logo kahit saan. Kung gusto mo makita, matandaan, makilala at hindi makalimutan, kailangan mo ng logo, at ang logo ang siyang nasa likod ng tinatawag na “branding.”

Pag wala kang branding, wala kang benta. Kung wala kang tandang pagkakilanlan, wala kang branding. Wala kang patunay at wala kang patotoo. Kung walang branding, generic ka. Maraming katulad. Maraming kapantay. Hindi ka unique. Ika nga noong araw ay isa kang telang “kukur” – kukurtinahin!

Ang mga tagasunod ni Kristo ay may Biblia. Ito ang naglalaman ng Salita ng Diyos. Subali’t ang Salita ng Diyos ay mas malawak, mas malaki, at mas malalim kaysa sa Biblia. Hindi nakakulong sa Biblia ang gustong ipahayag ng Diyos. Hindi nakapako sa material na aklat ang kalooban ng Diyos. At lalong hindi dapat ipantay ang Pahayag ng Diyos sa iisang aklat o sa koleksyon man ng mga aklat.

Ang lahat ng Kristiyano ay nakikilala sa iisang batayan ng pangaral, kumbaga. Ang kanilang logo ay ang Banal na Kasulatan at ang debosyon sa Salita ng Diyos.

Pero ang tanda ng pagiging Kristiyano ay hindi napapako sa Banal na Kasulatan. Ang Biblia ay tulad ng isang logo. Ang logo ay tumatayo at kumakatawan sa kung sino at ano ang isang kompanya, o isang samahan, subali’t ang samahang tunay o ang kabuuan ng kompanya ay hindi mapapantayan at hindi lubos na maipahahayag ng isang logo.

Tanda lamang ito.

Hindi ito ang tunay na kabuuan.

Hindi rin ito ang kaganapan ng totoo.

Mahalaga ang Banal na Kasulatan bilang batayan ng pangaral. Lahat ng nilalaman nito ay totoo, subali’t hindi lahat ng totoo ay nilalaman nito.

Subali’t dahil sa Banal na Kasulatan ang batayan natin, tayo na’t tumunghay sa Kasulatang ito, upang makakuha ng isa pang tanda na nilalaman nito na nagbibigay ng pagkakilala at identidad o kakanyahan sa Simbahang itinatag ni Kristo.

Magsimula tayo sa tanda. Ang tanda ng dugo na sa Lumang Tipan ay naging tanda rin ng kasunduan ng Diyos at ng bayang Israel. Dugo ng hayop na inialay sa templo ang ibinuhos sa altar at ibinuhos rin o iwinik sa mga kasama ni Moises. Tandang maliwanag ito ng kasunduan ng Diyos at ng tao.

Segundahan natin ito ng sinasaad sa Biblia … Ang tupang inialay at ang dugong ibinuhos sa altar sa Lumang Tipan ay napalitan ng maamong tupa na walang iba kundi si Kristo. Ang kanyang dugo ay nabuhos sa altar ng kung saan siya napako sa krus. Ang kanyang katawan ay tulad ng tupa na inialay bilang sakripisyo sa krus.

Galing lahat ito sa Biblia. At mula sa parehong Biblia ay nakita natin kung paano siya kinilala rin ng nagsulat ng liham sa mga Hebreo: “Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dakilang handog, kundi ang sariling dugo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin.”

Galing rin ito sa Biblia … Ang kanyang dugo at katawang inialay ay dakilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagliligtas sa atin, sa atin ding mga kasalanan.

Lahat ay galing sa Biblia! Pero meron pa!

Bago siya magdusa at mag-alay ng dugo at katawan, ay mayroon siyang ginawa na naging tandang dakila at patunay at patotoo ng kung ano na siya ngayon para sa atin. At ito ay galing pa rin sa Biblia! “Kunin ninyo; ito ang aking katawan.” “Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami.”

Galing sa Biblia. Pero ang turo niya ay hindi lamang salita. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang tanda. Hindi lamang logo. Hindi lamang branding. Ito ay may kinalaman sa mas malawak na katotohanang siya ngayon ay nagkakaloob ng sarili bilang pagkain, bilang tandang tunay at totoo ng kanyang pagmamahal sa atin.

Ito ang Banal na Eukaristiya – ang dakilang Katawan at Dugo ng Panginoong Jesucristo. Tanda. Tunay. Totoo. Gawa, hindi lamang salita. Pagmamahal, hindi lamang pangaral. Pagmamalasakit, hindi lamang pasakit.

Pista ngayon ng sentro at pundasyon ng pananampalatayang Katoliko na galing sa Banal na Kasulatan. Totoo ang nilalaman nito.

Hindi lamang logo. Hindi lamang tanda. Siya ay Diyos at taong totoo, sa anyong Tinapay at Alak na naging daan, hindi lamang tanda, ng kanyang ganap na pagliligtas sa kanyang bayang minahal.

Purihin at ipagdangal ang Kabanal-banalang Sakramento ng Eukaristiya!

MALABO BA?

In Uncategorized on Mayo 30, 2015 at 15:00

Miniature_depiction_of_Andrei_Rublev_Trinity

[ANG TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Kapistahan ng Banal na Santatlo

Mayo 31, 2015

MALABO BA?

Marami tayong hindi nauunawaan pero tinatanggap natin. Para sa maraming tao, ang kuryente na ginagamit natin araw-araw ay malayo sa pang-unawa ng tao. Ang alam lamang nila ay tumatakbo ito sa kawad o alambre, at ito ang nagpapatakbo ng lahat ng kasangkapan sa bahay, pati na ang kalan at plantsa.

Kapag tinanong mo ang maalam, maipapaliwanag nila ang electrons, ang positive at negative ions, at iba pa, pero sa mas malalim na pagninilay, mga pangalan lamang ito sa isang misteryong malayo sa pang-unawa ng karamihan.

Hindi rin natin matingnan upang lubos maunawaan ang araw. Pero tanggap natin ang liwanag. Tanggap rin natin ang init nito. Tanggap natin na kung walang araw ay walang buhay. At kahit na anong paliwanag tungkol sa chlorophyll na siyang sumasagap sa sinag ng araw at gumagawa ng pagkain para sa atin, ay ito ang puno at dulo ng lahat … MALABO PA RIN.

Pero malabo man o malinaw, tanggap natin na walang forever! Kahit ang teleseryeng ito ay nagwakas na ,,, sa ayaw nyo man o sa gusto.

Ito rin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Malabo! (At kung meron mang nagsasabing malinaw sa kanya ang Banal na Santatlo, eto naman ang sagot ko: E DI WOW!)

Pero may dagdag ako … Hindi lahat ng malabo ay hindi totoo. Tingnan nyo mga pictures ninyo, lalo na yung sinauna pa, na galing sa negatives o sa black and white pa noong panahon ni Mahoma. Malalabo!

Kumain kayo ng shomai na usong-uso ngayon. Alam nyo ba kung ano talaga ang laman? Kahit malabo at puro harina at gawgaw lang na binudburan ng maraming asin, kain pa rin tayo. Tingnan nyo rin ang embutido o ang ngohiong … kahit panay tinapay lang at extenders ang ginamit, takam pa rin tayo.

Hindi natin matingnan ang araw. Pero dama natin ang sinag. Hindi natin matitigan ang araw, pero tanggap natin ang init.

Hindi natin makita ang mukha ng Ama, pero tulad ng sinag ng araw, ay nakita natin si Jesus na kanyang bugtong na Anak. Hindi natin matunghayan ang Ama, pero dama rin natin ang init, na siyang Espiritu Santo.

Iisang Diyos. Tatlong Persona. Diyos Ama. Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.

Malabo ba? Dapat lang! Sapagka’t kung malinaw ito para sa iyo, ay IKAW NA!

Pero walang tutulad sa Diyos. Walang Diyos kundi Siya lamang. Walang karapat-dapat tumanggap ng luwalhati at papuri liban sa kanya lamang, sapagka’t walang ibang Diyos kundi Siyang nagpakilala nang dahan-dahan sa atin sa kasaysayan. Siya ay Manlilikha. Siya ay Manliligtas. Siya ay mapagpabanal at mapaghatid sa katotohanan.

LUWALHATI SA DIYOS AMA. LUWALHATI SA DIYOS ANAK. LUWALHATI DIYOS ESPIRITU SANTO, IISANG DIYOS, TATLONG PERSONA!

Siya na, wala nang iba!

MAGMAHAL, MANATILI, MAMUNGA!

In Uncategorized on Mayo 9, 2015 at 10:11

Ika-anim na Linggo Pagkabuhay (B)

TheLastSupper

Mayo 10, 2015

MAGMAHAL, MANATILI AT MAMUNGA!

Sabi nila hindi na raw uso ang ligawan ngayon … wala nang pumoporma sa simbahan tuwing Linggo. Pare-pareho na ang mga kabataan at matanda na parang lahat galing o papunta sa beach o sa mall. Pero ayon sa programa sa radio kagabi na pinangunahan ng mga kabataan, meron pa rin daw … kaya lang ay iba na ang pamamaraan … sa social media, sa texting, sa chat, at sa sandamakmak na selfie sa social media.

Hindi kailanman mawawala ang pag-ibig ng tao. Nabuhay tayo dahil sa pag-ibig at lumaki tayo at naging adulto dahil rin sa pag-ibig.

Totoo ito, lalu na’t ngayon ay Mothers’ day. Kung wala kang Nanay na nagkalinga, malamang ay wala ka sa mundong ito.

Pero, kahit na hindi ngayon Mothers’ Day, hindi natin maipagkakaila na ang mga pagbasa ay may kinalaman sa pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang Ina.

Ito ang pag-ibig ng Diyos, na naging dahilan na tayo ay nasa mundong ibabaw pa rin … dahilan rin kung bakit nananatili pa rin tayo at sa ating kakayahang itaguyod ang buhay natin at buhay ng iba.

Salamat sa mga Nanay o Ina ng tahanan. Kasama ako sa pagdiriwang ng kadakilaan ng lahat ng Ina, kasama at sarili kong Ina, kahit matagal nang pumanaw!

Pero dakila mang tunay ang Nanay nating lahat, mas dakila ang Diyos na nagmahal sa atin sa mula’t mula pa. Larawan lamang ang pag-ibig ng isang Ina ng pag-ibig ng Diyos, “sapagka’t mula sa Diyos ang pag-ibig.”

Sa maraming ospital sa buong mundo, may mga taong ang trabaho ay kargahin at pasusuhin ang mga bagong silang na sanggol. Sabi ng mga eksperto, sa loob daw ng 48 oras matapos isilang, dapat daw makaramdam ang sanggol na mainit na katawan, upang maunawaan ang pagiging konektado sa isang buhay at tunay na ina. Maging ang mga sanggol ay nangangailangan ng koneksyon, na panananatili, ng pagiging karugtong ng buhay ng isang ina.

Malinaw ang pahatid ng mga pagbasa sa atin ngayon … Magmahal, sapagkat, minahal muna tayo ng Diyos, at “sapagka’t ang Diyos ay pag-ibig.” Pero hindi sapat na malamang tayo ay minahal Niya. Dapat tayong MANATILI … manatiling konektado sa Diyos.

A ver! Nakakita na ba kayo ng sanga ng puno na nakahiwalay sa puno at patuloy na namumunga? Wala! Walang sanga na hindi konektado sa pinagmumulan ng buhay ang patuloy na mamumunga.

LInggo ngayon ng pag-ibig! Tatlong bagay ang kailangan upang maging totoo ito sa buhay natin: magmahal, manatili, at saka mamunga!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 373 other followers