frchito

Posts Tagged ‘Epipaniya’

ARAP, HANAP, GANAP

In Epipaniya, Taon A on Enero 6, 2017 at 13:24

ANINAG AT ANINO

In Panahon ng Pasko, Propeta Isaias, Taon K, Uncategorized on Enero 2, 2016 at 09:56

Unknown

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Pagpapakita ng Panginoon

Enero 3, 2016

ANINAG AT ANINO

Panay liwanag at kaningningan ang laman ng mga pagbasa ngayon. Tampok ang kaliwanagan sa liturhiya at mga pagbasa sa Pista ng Pagpapakita ng Panginoon. Sa gitna ng dilim ay liwanag ang iiral, ayon kay Isaias. Dala nito ay panay at wagas na kagalakan.

Liwanag rin ang pahatid ng ebanghelyo – ang liwanag ng tala na naghatid sa mga pantas sa kinaroroonan ng bagong silang na sanggol. At liwanag ng paniniwala ang kanilang ipinakita sa mundong naghihintay sa pagdatal ng bagong balita ng kaligtasan.

Pero alam nating kapag may liwanag o aninag ay mayroon rin anino. Alam nating kapag may kagalakan ay mayroon ring nagkukubling kalungkutan. Sa likod ng lahat ng liwanag na ito ay may nagtatagong kadiliman ng budhi sa puso ni Herodes, na may ibang pakay na kabaligtaran sa pakay ng mga mago.

Ito rin ang larawan ng buhay nating lahat. Sabi nila, sa bawa’t gubat raw ay may ulupong. Sa bawa’t 12 tao ay may isang Judas. At sa kabila ng dalisay na hangarin ng mga mago, ay mayroong isang nagngangalang Herodes na may ibang balak at ibang plano sa buhay.

Dalawa rin ang larawan sa kaibuturan ng puso nating lahat. May kakayahan tayong lahat na gumawa ng kabutihan, pero may kakayahan rin tayong lahat na gumawa ng kabutihan. May bahaging madilim sa ating budhi, tulad nang may bahaging maliwanag at dalisay sa ating puso.

Ito ang tanong sa ating lahat ngayong pista ng pagpapakita ng Panginoon.

Nasaang panig ba tayo? Sino ba tayo sa mata ng Diyos at ng tao? Kaya ba nating ipakita at ipahayag sa lahat ang magandang bahagi ng ating pagkatao at tumulad sa mga Mago?

Walang dudang nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristong kanyang Anak. At nakilala sila ng taong nababalot ng liwanag, at tao rin nababalot ng kadiliman. Naparito Siya bilang liwanag sa isang mundong nababalot ng kadiliman, at ang kadiliman kailanman ay hindi na makapananaig.

Siya ang liwanag sa karimlan, ang buhay natin at kaligtasan. Purihin ang Diyos Ama. Purihin ang Diyos Anak. Purihin ang Diyos Espiritu Santo!

Advertisement