frchito

Archive for the ‘San Pedro’ Category

KAYA NATIN ITO, KAPATID!

In LIngguhang Pagninilay, San Pedro, Taon A on Hunyo 26, 2014 at 21:39

stpeterstpaul-builtchurch-640

Kapistahan nina San Pedro at San Pablo (A)
Hunyo 29, 2014

KAYA NATIN ITO, KAPATID!

Lahat tayo ay may karanasan sa pagiging pikon. May nakalaro marahil tayo noong bata pa tayo na pikon. Siguro, kasama tayo sa mga pikon, na kapag medyo natatalo ay sumusuko, bumibigay, o umaayaw sa laro. Pero meron din tayong nakilalang mga taong hindi agad sumusuko, bagkus nagpupunyagi, nagsisikap, kahit gaano kahirap.

Pista ngayon ng dalawang dakilang santo na parehong mapusok. Si Pablo ay isang datihang tagapag-usig ng mga kristiyano. Si Pedro ay naging isang tagapagtatwa sa Panginoon. Itinanggi niya na kilala niya ang Panginoon nang tanungin siya ng isang babaeng utusan.

Kung tutuusin, lahat tayo ay naging pikon, naging mapusok, naging duwag, at higit sa lahat, tumakas rin tayo sa pananagutan. Tingnan lang natin ang nagaganap sa ating lipunan … wala pang umamin sa mga nagnakaw ng 10 bilyong piso. Wala ni isa man sa mga kagalang-galang na senador at kongresman ang nagsabing siya ay kasama sa mga nangupit ng pera ng bayan. Lahat ay umurong. Lahat ay nagtatwa. Lahat ay tumanggi. Ni isa ay walang umaamin.

Hindi masama ang maging duwag. Ako man ay umurong nang maraming beses sa malaking problema. Pati sina Pedro at Pablo ay natigilan. Pati sila ay pinanghinaan ng tuhod. Si Pedro mismo ay nagsinungaling pa.

Nguni’t may pag-asa para sa ating mga duwag at mga salawahan. May pag-asa sa ating lahat na makasalanan. At ito ang malinaw pa sa tanghaling tapat na katotohanang lumilitaw sa kapistahan natin ngayon.

Ito ang magandang balita na nagsusumigaw sa ating puso ngayon. At ito rin ang katotohanang nagpapalakas sa ating puso. Ito ang lakas ng biyayang hatid ng mga banal na si San Pedro at San Pablo.

May pag-asa pa tayong lahat kapatid. Kung nakaya ito nina San Pedro at San Pablo, kaya rin natin ito. Kayang-kaya, kapatid!

LAB KO ‘TO: AGAHAN SA DALAMPASIGAN

In Panahon ng Pagkabuhay, San Pedro, Tagalog Sunday Reflections, Taon K on Abril 12, 2013 at 12:02

peterIkatlong Linggo ng Pagkabuhay (K)

Abril 14, 2013

LAB KO ‘TO: AGAHAN SA DALAMPASIGAN!

Masaya sinuman kapag naka libre sa McDonalds, lalu na noong isang araw sa buwan ng Marso kung kailan namigay ng libreng agahan ang McDonald’s. (Puede ring Jollibee!).

Pero palagay ko’y hindi ka magkakandarapa upang humabol sa namimigay ng libreng agahan habang buhay. Ang buhay ay hindi lamang libreng pagkain, o libreng cake sa araw ng iyong birthday, (o libreng korona sa iyong burol!).

Lalong hindi tayo magkakandarapa sa isang magandang pangaral o pananalita lamang. Hindi … hindi tayo maghahabol sa isang ideya, kundi sa isang taong alam nating may malasakit at pagmamahal sa atin.

Tunghayan natin sandali ang naganap sa umagang yaon sa dalampasigan. Hindi pa sumisinag ang araw. Madilim pa at pagod na ang mga mangingisda, sa pamumuno ni Pedro. Magdamagan silang nagsikap at nagpagal, nguni’t walang nahuli. Dumating ang isang akala nila sa simula ay isa lamang taong may magandang mungkahi: “Ilaglag ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka.”

Nguni’t namangha sila sa kanilang naging huli – mahigit isang daang mga isda, kung kaya’t hirap silang hilahin ang kanilang huli sa pampang. Medyo ang pokus nila ay ang huli, hindi ang naging dahilan ng kanilang huli. Tanging si Juan, ang pinakabata sa kanila ang nakakilala sa kanya: “Siya ang Panginoon!”

At nagkagulo na sila. Si Pedro na siguro’y naalimpungatan ang unang kumilos. Nag-ayos ng kasuotan at tumalon sa tubig patungo sa Panginoong muling nabuhay, habang ang ibang disipulo ay abalang hinihila ang lambat.

Kung ang akala ninyo ay kababalaghang malaki ang libreng agahan sa pampang, at si Jesus ay nakikain sa kanila, maghintay lamang sa iba pang mga naganap …

Naging tampulan ng atensyon si Pedro. Tanging si Pedro ang kinausap ng Panginoon at pinadaan sa isang masusing pagtatanong nang makaitlong beses: “Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?” Tatlong beses ring nagpahayag si Pedro ng kanyang matimyas na pagmamahal. At tatlong beses ring inulit ng Panginoon ang kanyang dapat gawin: “Pakanin mo … alagaan mo ang aking mga tupa!”

Walang sinumang magtatatakbo dahil lamang tumanggap ng libreng filet-o-fish mula sa kaninuman. Walang taong nagiging tapat sa isang ideya, kahit na ang ideyang yaon ay may kaugnayan sa Diyos. Nguni’t ang isang taong nakaramdam ng matinding pagmamahal sa isang tao at tumanggap rin ng isang tungkuling ang nagmahal at minamahal mismo ang nagbigay, ay hindi puedeng manatiling nakatunganga at walang gagawin.

Kikilos at kikilos ang taong tumanggap ng matimyas na pagmamahal. Tatakbo at tatakbo upang tuparin ang utos at kagustuhan ng isang taong nagpamalas ng matinding pagmamahal sa isang taong tulad ni Simon Pedro.

Hindi tayo kailanman susunod sa isang ideya, kundi sa isang taong may pagtingin at pagpapahalaga sa atin.

Noong isang Linggo, sinabi natin na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay may kinalaman sa dalawang bagay: ang pagkatanggal ng mga bato sa pintuan ng puntod. Pero hindi lamang batong panangga ang dapat tanggalin, o bato ng pagluluksa o bato ng katamaran o kawalang-pansin. Dapat ring ang buong buhay natin ay masa isang-tabi at mapawi ang lahat ng balakid sa tunay na pagiging disipulo.

Si Pedro ay naging disipulong pinuno ng lahat. At ito ay hindi nangyari dahil lamang tumanggap siya ng libreng agahan sa dalampasigan. Siya ay isang saksi, hindi sa agahan sa pampang, kundi sa pag-ibig sa kanya ng Panginoon, na siyang nag-atang sa kanyang balikat ng pananagutan para sa mga tupa, at upang mangamoy tulad ng tupa, gaya ng sinabi ni Papa Francisco kamakailan.

Wag tayong masiyahan sa libreng sandwich … Wag tayong matuwa na lamang sa pabuyang dumarating panaka-naka. Kailangan natin mag-asal Pedro, na nag-alaga sa mga tupa ng Panginoon!

Hindi lang dapat “lab ko ‘to” ang ating sambit. Lab ko siya! At gagawin ko ang dapat upang maging tulad ni Pedro at tulad niya mismo sa pagmamahal sa kawan! Hindi araw-araw ay libre ang agahan sa McDonald’s, pero araw-araw ay tinatawagan tayo upang maglingkod sa kanya bilang mga pastol tulad niya.

May pagmamahal ka ba sa Diyos? Hali at gumawa … Pakanin, alagaan … ang kanyang mga tupa!