frchito

Posts Tagged ‘Pagpapakita ng Panginoon’

ANINAG AT ANINO

In Panahon ng Pasko, Propeta Isaias, Taon K, Uncategorized on Enero 2, 2016 at 09:56

Unknown

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Pagpapakita ng Panginoon

Enero 3, 2016

ANINAG AT ANINO

Panay liwanag at kaningningan ang laman ng mga pagbasa ngayon. Tampok ang kaliwanagan sa liturhiya at mga pagbasa sa Pista ng Pagpapakita ng Panginoon. Sa gitna ng dilim ay liwanag ang iiral, ayon kay Isaias. Dala nito ay panay at wagas na kagalakan.

Liwanag rin ang pahatid ng ebanghelyo – ang liwanag ng tala na naghatid sa mga pantas sa kinaroroonan ng bagong silang na sanggol. At liwanag ng paniniwala ang kanilang ipinakita sa mundong naghihintay sa pagdatal ng bagong balita ng kaligtasan.

Pero alam nating kapag may liwanag o aninag ay mayroon rin anino. Alam nating kapag may kagalakan ay mayroon ring nagkukubling kalungkutan. Sa likod ng lahat ng liwanag na ito ay may nagtatagong kadiliman ng budhi sa puso ni Herodes, na may ibang pakay na kabaligtaran sa pakay ng mga mago.

Ito rin ang larawan ng buhay nating lahat. Sabi nila, sa bawa’t gubat raw ay may ulupong. Sa bawa’t 12 tao ay may isang Judas. At sa kabila ng dalisay na hangarin ng mga mago, ay mayroong isang nagngangalang Herodes na may ibang balak at ibang plano sa buhay.

Dalawa rin ang larawan sa kaibuturan ng puso nating lahat. May kakayahan tayong lahat na gumawa ng kabutihan, pero may kakayahan rin tayong lahat na gumawa ng kabutihan. May bahaging madilim sa ating budhi, tulad nang may bahaging maliwanag at dalisay sa ating puso.

Ito ang tanong sa ating lahat ngayong pista ng pagpapakita ng Panginoon.

Nasaang panig ba tayo? Sino ba tayo sa mata ng Diyos at ng tao? Kaya ba nating ipakita at ipahayag sa lahat ang magandang bahagi ng ating pagkatao at tumulad sa mga Mago?

Walang dudang nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristong kanyang Anak. At nakilala sila ng taong nababalot ng liwanag, at tao rin nababalot ng kadiliman. Naparito Siya bilang liwanag sa isang mundong nababalot ng kadiliman, at ang kadiliman kailanman ay hindi na makapananaig.

Siya ang liwanag sa karimlan, ang buhay natin at kaligtasan. Purihin ang Diyos Ama. Purihin ang Diyos Anak. Purihin ang Diyos Espiritu Santo!

Advertisement

NABIGLA, NABULAG, O NABIGHANI?

In Uncategorized on Enero 3, 2015 at 16:27

we-three-kings

PAGPAPAKITA NG PANGINOON (B)

Enero 4, 2015

NABIGLA, NABULAG O NABIGHANI?

Kahit sino naman kapag nakakita ng maliwanag na ilaw ay nabibigla. Di ba ito ang dahilan at nagigising tayo kapag mataas na ang sikat ng araw? Sa Pilipinas, kapag nakakita tayo ng star ng Kapuso o Kapamilya networks, tumitigil ang takbo ng panahon. Hindi lang marami ang nabibigla … mas marami ang nabibighani, o nabubulag sa ibang bagay.

Hayaan na ang labada bumaho sa batya … iwanan ang mga ligpiting plato sa lababo … hayaang uhugin ang mga bata … Pag dating ng Filmfest, walang dapat ibang gawin kundi ang maghintay, mabigla, mabighani at humanga sa mga stars na ating hinahangaan.

Bago dumating ang Bagong Taon, may dalawang stars ang pinagkalipumpunan ng mass media at ng mga matataas na tao (habang ang Mindanao at Kabisayaan ay nalulunod sa dilubyo). Iba nga naman kapag maliwanag na stars ang usapan. Hindi lang batya ng labada ang puedeng iwanan.

Ang araw na ito ay para sa isa sa milyon-milyong mga stars sa buong sansinukob. Wala siyang pangalan. Walang tawag sa kaniya. Hindi siya kilala, pero ang ginawa niya ay lubhang mahalaga – ang magturo sa kung nasaan ang sanggol na kasisilang lamang.

May mga taong naghihintay ng tala para sa kanilang kinabukasan at kapalaran. Dati, horoscope ang uso, na galing rin sa mga bituin. Ngayon, ang talang galing sa mga Intsik ang tanyag – ang fengshui … Pareho lamang ang pakay, ang malaman kung anong gabay sa buhay ang dapat sundin … ang malaman ang nakaguhit na kapalaran sa palad.

May mga taong nagsisilbing gabay sa iba … parang tala o parang flashlight. Pero mali ang kanilang itinuturo. Parang mga T-shirts na mali ang pakahulugan sa mga sinabi (o hindi sinabi) ng Santo Papa.

Milyon ang tala sa sansinukob, pero isa lamang ang naghatid sa Mananakop. Marami ang nagtuturo at nagpapanggap na magaling na tagapag paliwanag sa turo ng Santo Papa at ng Simbahan, subali’t iisang tala ng katotohanan ang maaaring sundin ng balana. Maraming tala at maraming nagpapanggap na tala. Maraming bituin at maraming hungkag na bituin … walang laman, walang katotohanang taglay, at walang gustong gawin kundi ang maghatid ng kaguluhan at pagkakahati-hati.

Iisa ang talang gumabay sa mga taong handang sumunod at magpagabay. Tulad ng iisa ang manliligtas at mananakop, na tanging si Jesus na Anak ng Diyos.

Magsilbing tala nawa tayo ngayong araw na ito. Anong uri ba ng bituin ikaw ngayon sa iyong pamumuhay? Ikaw ba ay naghahatid, naggagabay, o nagliligaw sa iba?

Hindi sapat ang mabigla sa liwanag ng tala. Minsan, ito ay naghahatid sa pagkabulag … sa tama … sa katotohanan … sa kaligtasan. Mabighani nawa tayo sa iisang tala na naghatid, naggabay, at pumatnubay – tungo katotohanang ang sanggol na isinilang ay ang tagapagligtas, mananakop, at Panginoon