frchito

Posts Tagged ‘Liwanag ng Kaligtasan’

ANINAG AT ANINO

In Panahon ng Pasko, Propeta Isaias, Taon K, Uncategorized on Enero 2, 2016 at 09:56

Unknown

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Pagpapakita ng Panginoon

Enero 3, 2016

ANINAG AT ANINO

Panay liwanag at kaningningan ang laman ng mga pagbasa ngayon. Tampok ang kaliwanagan sa liturhiya at mga pagbasa sa Pista ng Pagpapakita ng Panginoon. Sa gitna ng dilim ay liwanag ang iiral, ayon kay Isaias. Dala nito ay panay at wagas na kagalakan.

Liwanag rin ang pahatid ng ebanghelyo – ang liwanag ng tala na naghatid sa mga pantas sa kinaroroonan ng bagong silang na sanggol. At liwanag ng paniniwala ang kanilang ipinakita sa mundong naghihintay sa pagdatal ng bagong balita ng kaligtasan.

Pero alam nating kapag may liwanag o aninag ay mayroon rin anino. Alam nating kapag may kagalakan ay mayroon ring nagkukubling kalungkutan. Sa likod ng lahat ng liwanag na ito ay may nagtatagong kadiliman ng budhi sa puso ni Herodes, na may ibang pakay na kabaligtaran sa pakay ng mga mago.

Ito rin ang larawan ng buhay nating lahat. Sabi nila, sa bawa’t gubat raw ay may ulupong. Sa bawa’t 12 tao ay may isang Judas. At sa kabila ng dalisay na hangarin ng mga mago, ay mayroong isang nagngangalang Herodes na may ibang balak at ibang plano sa buhay.

Dalawa rin ang larawan sa kaibuturan ng puso nating lahat. May kakayahan tayong lahat na gumawa ng kabutihan, pero may kakayahan rin tayong lahat na gumawa ng kabutihan. May bahaging madilim sa ating budhi, tulad nang may bahaging maliwanag at dalisay sa ating puso.

Ito ang tanong sa ating lahat ngayong pista ng pagpapakita ng Panginoon.

Nasaang panig ba tayo? Sino ba tayo sa mata ng Diyos at ng tao? Kaya ba nating ipakita at ipahayag sa lahat ang magandang bahagi ng ating pagkatao at tumulad sa mga Mago?

Walang dudang nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristong kanyang Anak. At nakilala sila ng taong nababalot ng liwanag, at tao rin nababalot ng kadiliman. Naparito Siya bilang liwanag sa isang mundong nababalot ng kadiliman, at ang kadiliman kailanman ay hindi na makapananaig.

Siya ang liwanag sa karimlan, ang buhay natin at kaligtasan. Purihin ang Diyos Ama. Purihin ang Diyos Anak. Purihin ang Diyos Espiritu Santo!

Advertisement

MAGBANTAY SA LIWANAG!

In Adviento, LIngguhang Pagninilay, Panahon ng Pagdating, Tagalog Sunday Reflections, Taon B on Nobyembre 29, 2014 at 09:43

Background___Advent_2010_537661558

Unang Linggo ng Adbiyento – Taon B
Nobyembre 30, 2014

MAGBANTAY SA LIWANAG!

Lahat ngayon sa buong Pilipinas ay nagbabantay sa liwanag. May ilang linggo na ring nagkakabit ng maraming pailaw at pakutitap sa lahat ng dako ng mga pangunahing lungsod sa buong kapuluan. Hindi masama ang magbantay sa liwanag. Pati mga taong naninirahan sa mga liblib na lugar ay nabibighani sa magagarang mga ilawan tuwing darating ang Kapaskuhan.

Pero sapagka’t hindi pa Pasko ngayon, at simula pa lamang ng panahon ng Adbiyento o Pagdating, na nangangahulugang kailangan natin ang gawang paghihintay o pagbabantay, dapat marahil natin maunawaan ang tunay na diwa at kahulugan ng Panahon ng Pagdating.

Isa sa mga mahirap gawin sa ating bansa ang mag-maneho sa gabi, lalu na sa mga liblib na lugar. Sobrang dilim. At maraming mga hambalang sa kalye ang hindi mo inaasahang makita. Sa mga nagmamaneho, dapat sila laging magbantay … sa mga sasakyang nakaparada na walang EWD (early warning device!); sa mga iba pang sagabal na basta na lamang iniwang nakabalandra sa lansangan, tulad ng kulahan, tindahan, mga pira-pirasong kahoy na basta na lamang itinapon sa daan. Kailangang magmatyag. Kailangang magbantay – sa ilaw na kumukutitap, o sa ilaw na dapat ay naroon pero wala.

Matay nating isipin, ito mismo ang paksa ng mga pagbasa natin ngayon. Himayin natin nang isa-isa ang mga ito. Sa unang pagbasa, liwanag ng wastong pagkilala at kabatiran sa sarili ang paksa. Sino sa atin ang tanggap ang liwanag ng katotohanang tayo ay “tuloy pa rin sa pagkakasala, at ang ginawa nami’y talagang masama mula pa noong una” … “kahit anong gawin namin ay duming di hamak.” Marami ang nabubuhay sa kadiliman, at ang kadilimang ito ay may kinalaman sa hindi pagtanggap sa tunay nating katatayuan sa harapan ng Diyos.

Sa ikalawang pagbasa naman, mula sa liham sa mga taga-Corinto, ang liwanag ng biyaya ng Diyos ang siyang malinaw na paksa: “sa mga pagpapala sa pamamagitan ni Kristo Jesus” … “mga kaloob na espiritwal, habang hinihintay nating mahayag ang ating Panginoong Hesukristo.”

Pero ang pinakamatindi at pinakamahalaga ay ito … ang nilalaman ng ebanghelyo … isang EWD o maagang babala tulad ng “early warning device.” Ito ang tunay na kahulugan ng mga ilaw na darating, sa Pista ng Dakilang Liwanag sa araw ng Paskong pinakahihintay natin … “Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras.”

Ewan ko lang sa inyo, pero ito ang pakahulugan ko sa Panahon ng Adbiyento o Pagdating … ang pagiging mapagmatyag, mapagbantay, mapag-ingat at mapag-paanyo. Ito ang panahon ng Pagdating at kung may darating ay may naghahanda at nag-aayos. Tama ang hiling natin sa Aleluya bago binasa ang ebanghelyo: “Pag-ibig mo’y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa.” Halina, Panginoon, halina!