frchito

Archive for the ‘Panahon ng Pasko’ Category

ANINAG AT ANINO

In Panahon ng Pasko, Propeta Isaias, Taon K, Uncategorized on Enero 2, 2016 at 09:56

Unknown

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Pagpapakita ng Panginoon

Enero 3, 2016

ANINAG AT ANINO

Panay liwanag at kaningningan ang laman ng mga pagbasa ngayon. Tampok ang kaliwanagan sa liturhiya at mga pagbasa sa Pista ng Pagpapakita ng Panginoon. Sa gitna ng dilim ay liwanag ang iiral, ayon kay Isaias. Dala nito ay panay at wagas na kagalakan.

Liwanag rin ang pahatid ng ebanghelyo – ang liwanag ng tala na naghatid sa mga pantas sa kinaroroonan ng bagong silang na sanggol. At liwanag ng paniniwala ang kanilang ipinakita sa mundong naghihintay sa pagdatal ng bagong balita ng kaligtasan.

Pero alam nating kapag may liwanag o aninag ay mayroon rin anino. Alam nating kapag may kagalakan ay mayroon ring nagkukubling kalungkutan. Sa likod ng lahat ng liwanag na ito ay may nagtatagong kadiliman ng budhi sa puso ni Herodes, na may ibang pakay na kabaligtaran sa pakay ng mga mago.

Ito rin ang larawan ng buhay nating lahat. Sabi nila, sa bawa’t gubat raw ay may ulupong. Sa bawa’t 12 tao ay may isang Judas. At sa kabila ng dalisay na hangarin ng mga mago, ay mayroong isang nagngangalang Herodes na may ibang balak at ibang plano sa buhay.

Dalawa rin ang larawan sa kaibuturan ng puso nating lahat. May kakayahan tayong lahat na gumawa ng kabutihan, pero may kakayahan rin tayong lahat na gumawa ng kabutihan. May bahaging madilim sa ating budhi, tulad nang may bahaging maliwanag at dalisay sa ating puso.

Ito ang tanong sa ating lahat ngayong pista ng pagpapakita ng Panginoon.

Nasaang panig ba tayo? Sino ba tayo sa mata ng Diyos at ng tao? Kaya ba nating ipakita at ipahayag sa lahat ang magandang bahagi ng ating pagkatao at tumulad sa mga Mago?

Walang dudang nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristong kanyang Anak. At nakilala sila ng taong nababalot ng liwanag, at tao rin nababalot ng kadiliman. Naparito Siya bilang liwanag sa isang mundong nababalot ng kadiliman, at ang kadiliman kailanman ay hindi na makapananaig.

Siya ang liwanag sa karimlan, ang buhay natin at kaligtasan. Purihin ang Diyos Ama. Purihin ang Diyos Anak. Purihin ang Diyos Espiritu Santo!

LUWALHATI SA ANAK; PAPURI SA INA!

In Homily in Tagalog, Pagsilang ng Panginoon, Panahon ng Pasko, Taon K, Uncategorized on Disyembre 31, 2015 at 10:07

014_mdd_du_perpetuel_secours

[The Greek letters above the image are abbreviations of the words Meter Theou, which means Mother of God]

[TINAPAY NG SALITA NG DIYOS]

Maria, Ina ng Diyos

Enero 1, 2016

LUWALHATI SA ANAK; PAPURI SA INA!

Ipinagdiwang natin ang kapanganakan ng Anak ng Diyos noon isang Linggo. Sa oktabang ito ng Pasko ng Pagsilang, hindi lamang ang Anak ang siya nating itinatanghal. Pati ang nagluwal sa kanya, at naghatid sa Anak ng Diyos sa kaliwanagan ng buhay sa daigdig, ay atin rin binigyang-dangal.

Walang taong hindi nagwiwika nang maganda tungkol sa anak, na hindi rin nagwiwika nang maganda tungkol sa kanyang Ina. Walang sinuman ang nagkakait ng papuri at parangal sa isang Ina ng isang taong nakakitaan ng anumang uri ng kadakilaan.

Kung anong puno ay siyang bunga, ika nga. Walang prutas na nahuhulog nang sobrang layo sa punong-kahoy. Ang anak ay nagbibigay parangal sa kanyang pinagmulan.

Ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay pagdiriwang patungkol sa luwalhati at kadakilaan ng Diyos na nagpakumbaba at naging tao sa pagsilang ni Kristong pangakong Mesias. Sa pagkilala natin sa kanyang Ina, hindi natin ninanakawan ng luwalhati at papuri ang Diyos na siya mismong nagpasya na isilang ang kanyang bugtong na Anak sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng isang babaeng nagngangalang Maria.

Hindi po ito idolatriya. Hindi rin ito pagsamba sa diyus-diyosan. Hindi ito isang kalapastanganan sa Diyos na tanging karapat-dapat luwalhatiin at sambahin.

Pero, ito nga mismo ang natatanging papel na ginampanan ng Mahal na Birhen. Nakipagtulungan siya sa Diyos na nagpasyang isilang ang Kanyang Anak sa pamamagitan ng isang babae.

At sa pagpapasyang ito, sa pamamagitan ng milagro ng encarnacion o pagkakatawang-tao ng Diyos, ay tinatawag nating Anak ng Diyos si Jesus, bilang ikalawang Persona ng Banal na Santatlo, at anak rin ni Maria bilang taong totoo at Diyos namang totoo.

Ang Pista ni Maria, Ina ng Diyos ay pista ng Diyos. Sa kanya ang luwalhati. Sa kanya lamang ang pagsamba. Sa kanya ang lubos na pasasalamat ng madla.

Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo!

Papuri kay Maria, Ina ni Kristo, taong totoo at Diyos na totoo.

Papuri sa kanya na pumayag maging Ina ng Diyos sa katauhan at pagka-Diyos ni Kristong ating Panginoon at Manunubos!